Program konserwatorski dotyczący konserwacji obrazu  Matki Bożej Królowej Aniołów z Wietrzna

 

Opracowanie –  Adam Janczy Konserwator Dzieł Sztuki

Sprawdzono pod względem merytorycznym 26.01. 2017 r. – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu – Delegatura w Krośnie znak K-IRN.5144.2.2017 – J. Uliasz

Opis inwentaryzacyjny:

Materiał i technika – tempera na desce

Czas powstania obrazu – ok. 1480

Autor lub szkoła – warsztat małopolski

Wymiary obiektu – 131×88,5cm

Opis obiektu:

   Postać Matki Bożej ujęta w całej postaci, w trzech czwartych podtrzymuje na lewej ręce, na wysokości piersi nagie Dzieciątko. Po jej bokach unoszą się aniołowie, dotykający jej bioder wyciągniętymi rękoma. Ciemnogranatowy płaszcz o jasnozielonej podszewce spływa szerokimi fałdami, układając się pod stopami tak, że po jej prawej stronie powstaje ostre, wielokrotne zacięcie. Spod płaszcza wyłania się powłóczysta suknia o ciemnożółtym kolorze pokryta czerwonym ornamentem o formach stylizowanego owocu granatu, zebrana z przodu w bogate fałdy. Twarz Maryi nawiązuje w swojej formie do idealizującego nurtu malarstwa gotyckiego (pięknej madonny). Anioł z prawej – w żółtej dalmatyce z zielonym wzorem, nałożonej na białą albę. Anioł z lewej strony-  w czerwonej dalmatyce z zielonymi obszyciami nałożonej na żółtą albę. Tło złote, w dole z zieloną łączką. Obraz stanowi wybitny przykład malarstwa gotyckiego szkoły małopolskiej końca XV stulecia. Na odwrociu obrazu znajduje się malowidło o charakterze graficznym, linearnym      (na jasno-szarawym podkładzie czarny rysunek) przedstawiający postać klęczącego Chrystusa i obok z formą kielicha ( być może scena Modlitwy w Ogrójcu). W górnej partii inskrypcje: w środku – datowanie 1691 ( cyfry 91 na wzmacniającej listwie dopisana ołówkiem grafitowym, oryginał zapewne pod listwą), po lewej napis (nieczytelny) Die…zo…, po prawej – inicjały ST.

Historia obiektu:

  Gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (ok. 1480r. ) z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Michała Archanioła w Wietrznie powstał w warsztacie małopolskim. Pierwsza informacja o obiekcie wzmiankowana w 1602 roku, w aktach wizytacyjnych Bernarda Maciejowskiego ( Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie).

   Obiekt- obraz M.B. z Dzieciątkiem w swej historii wielokrotnie przemalowywany. Na odwrociu z malowidłem i datą 1691 ( o podobnym charakterze jak malowidła w północnym przedsionku) pochodzącym zapewne z okresu budowy świątyni. Natomiast w 1980 roku przeprowadzono jego konserwację, w tym uzupełnienie warstwy malarskiej i pozłotniczej. W 2016 roku wykonano badania fizyczne (zdjęcia RTG, UV, IR w pracowni Lanboz – mieszczącej się w Muzeum Narodowym w Krakowie).

Stan zachowania obiektu:

   Na obecny stan zachowania gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem złożyły się niszcząco działające czynniki fizyko-chemiczne, biologiczne i mechaniczne. W wyniku uprzednio przeprowadzonej konserwacji nastąpiły przekształcenia plastyczno – estetyczne. Przeprowadzone badania fizyczne j/w pozwoliły na ocenę stanu zachowania pierwotnych warstw technologicznych. Generalnie można stwierdzić że nie nastąpiły istotne zmiany kompozycyjne w głównym przedstawieniu M.B. z Dzieciątkiem poza lokalnymi uzupełnieniami gruntów i scalającym  punktowaniu wykonano rekonstrukcję korony Matki Boskiej. Na całej powierzchni malatury zabezpieczająca warstwa werniksu, położona w nadmiernie grubej warstwie niekorzystnie wpływającej na końcowy efekt estetyczny. Tło przedstawienia M.B. z Dzieciątkiem przemalowane – żywiczną warstwą złota mineralnego(?). Warstwa ta została położona na pierwotnym srebrzeniu ( zapewne laserowanym), ponadto  położona w lokalnych  ubytkach pierwotnego gruntu i naturalnych spękaniach (krakelurach). Srebrzenie tła widoczne (po zdemontowaniu obramowania obrazu na czas ekspozycji naświetleń RTG, UV, IR) na obrzeżach malowidła. Drewno podobrazia uszkodzone przez drewnojady, otwory po owadach występują w zasadzie na całej powierzchni odwrocia. Obraz na łączeniu desek podobrazia został wzmocniony drewnianą listwą (wtórnie) zamontowaną na gwoździe (niefachowo) nie spełniając odpowiedniej funkcji wzmocnienia łączenia desek podobrazia. Na licu w miejscu łączenia desek mikroskopijne pęknięcie. Całość obrazu zarówno lica jak i odwrocia powierzchniowo zabrudzony i zakurzony. Obraz ujęty w prostą dębową zdwojoną ramę skręconą wkrętami (stabilizująca rama stanowi zbyt mocne usztywnienie obrazu uniemożliwiając prawidłową pracę podobrazia. W lewym narożu ubytek podobrazia.

Program konserwatorski – założenia:

   Przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Konserwacja techniczna będzie miała na celu przede wszystkim stabilizację podobrazia a w szczególności rozwiązanie problemu połączenia desek podobrazia.  Ponadto w ramach zabiegów technicznych (po usunięciu werniksu i niewłaściwych domalowań) wykonana zostanie konserwacja warstw technologicznych (zaprawy malarskiej i srebrzeń) poprzez podklejenie, sprasowanie i przytwierdzenie ich do podłoża. Konserwacja estetyczna zaś ma na celu przywrócenie pierwotnych walorów estetycznych gotyckiego przedstawienia malarskiego poprzez scalenie kolorystyczne malatury w tym opracowanie laserowanego, srebrzonego tła obrazu.

Postępowanie konserwatorskie:

 1. Wykonanie badań chemicznych i fizycznych celem określenia użytych spoiw i pigmentów oraz budowy technologicznej – opracowania stratygrafii obiektu. Wykonanie zgładów bocznych.
 2. Odczyszczenie lica i odwrocia obrazu z powierzchniowych zabrudzeń i kurzu metodą mechaniczną i chemiczną stosując odkurzanie pędzlami o miękkim włosiu oraz przemywanie czystą chemicznie terpentyną balsamiczną.
 3. Usunięcie werniksu z zastosowaniem metody mechanicznej i chemicznej z zastosowaniem rozpuszczalników: alkohol metylowy, terpentyna, DMF, benzyna ekstrakcyjna, toluen – (ewentualnie ich kompozycje). Wybór metody i środków w niej użytych poprzedzony zostanie próbami w celu wybrania optymalnej metody. W trakcie zabiegu zaleca się stosowanie urządzeń powiększających typu – lupy, okulary lupowe.
 4. Usunięcie wtórnych nawarstwień malarskich – przezłoceń tła i domalowań autorskiej malatury z zastosowaniem metody mechanicznej i chemicznej. Przemalowanie tła usunięte zostanie całkowicie celem odsłonięcia pierwotnej gotyckiej warstwy srebrzeń. Do usuwania przemalowania zostaną zastosowane środki powierzchniowo czynne            ( kompresy: aceton + toulen+ DMF -1:1:1/2, pasty: Scansol, Vitaf) oraz metoda mechaniczna (skalpele, dłutka). Doczyszczanie – DMF, stopowanie – terpentyna. Domalowania i rekonstrukcje malarskie przedstawienia M.B. z Dzieciątkiem wykonywane będą etapowo po przeprowadzeniu uprzednio prób na metodę i środki w niej użyte. Zatem w pierwszym etapie – proponuje się odsłonięcie tylko wytypowanych fragmentów malatury (niejako wykonaniu odkrywek obrazujących autorską gotycką warstwę). Na tym etapie proponuje się również przeprowadzenie oględzin obiektu przez Komisję Konserwatorską WUOZ w Przemyślu Delegatura Krosno w celu określenia zakresu zabiegu usuwania przemalowań i w zależności od decyzji – realizacja dalszego postępowania usuwania przemalowań, domalowań (w tym rekonstrukcji korony).
 5. Demontaż listwy wzmacniającej łączenie desek podobrazia montowanej na gwoździe. Przy usuwaniu gwoździ wymagana jest szczególna ostrożność – w zabiegu pomocne będzie zdjęcie RTG obrazujące dokładnie umiejscowienie gwoździ. W trakcie demontażu listwy zachowanie obramowania  zewnętrznego stabilizującego. Wykonane zostanie również dodatkowe wzmocnienie stabilizujące od strony lica obrazu. Na tym etapie usunięte zostaną również niewłaściwe uzupełnienia – kity.
 6. Wykonanie zabiegu dezynsekcji i dezynfekcji drewna podobrazia metodą powlekania i iniekcji w otwory po owadach z zastosowaniem środków owadobójczych – Permethrin 25/75, Xirein. Zabieg ma również pełnić rolę profilaktyczną.
 7. Wykonanie zabiegu impregnacji drewna podobrazia metodą powlekania i iniekcji z zastosowaniem żywicy Paraloid B-72 (12% roztwór w toluenie).
 8. Wzmocnienie połączenia desek podobrazia od odwrocia metodą wstawek na jaskółczy ogon. Wstawki z drewna sosnowego (najkorzystniej starego) wklejane na żywicę Paraloid B-72. Uzupełnianie ubytków i łączenia desek kitem trocinowym na żywicy Palaroid B-72. W trakcie zabiegu pełne zabezpieczenie powierzchni lica obrazu.
 9. Konsolidacja autorskich warstw technologicznych ( malatury i zaprawy) poprzez podklejenie (osłabionych, spękanych i odspojonych), sprasowanie i przytwierdzenie do podłoża z zastosowaniem modyfikowanego kleju glutynowego – „koletty”.
 10. Uzupełnienie ubytków autorskiej zaprawy, zaprawą klejowo – kredową wraz z opracowaniem jej powierzchni celem przygotowania podłoża pod srebrzenie tła i scalenie malatury.
 11. Prace pozłotnicze. Wykonanie srebrzenia tła obrazu. Wybór metody i techniki srebrzenia podjęty zostanie po odsłonięciu pierwotnej gotyckiej warstwy srebrzeń (podobnie zakres – w zależności od stanu zachowania) w trakcie oględzin obiektu przez Komisję Konserwatorską (p.4 – Programu konserwatorskiego). W zależności od techniki zastosowane zostanie srebro płatkowe ewentualnie proszkowe.
 12. Scalenie kolorystyczne malatury – przedstawienia M.B. z Dzieciątkiem metodą punktowania z zastosowaniem farb olejnych Maimeri na werniksie woskowo- damarowym.
 13. Wykonanie złotego laserunku na srebrzeniu tła obrazu werniksem Mekka- złoty, producent Renesans ewentualnie szelakiem naturalnym zółtym.
 14. Zabezpieczenie malatury werniksem matowym ( woskowo- damarowym).
 15. Ponowny montaż ramy zewnętrznej obrazu ( zdwojonej – stabilizującej) z zastosowaniem podkładek- pasów gumowych lub silikonowych o grub. 1 mm. Warstwy pasów – interwencyjnych umożliwi prawidłową pracę drewna podobrazia, eliminując zbyt sztywne skręcane obramowanie.
 16. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej, obrazującej stan obiektu przed, w trakcie i po konserwacji.

 

 

Pierwotna wersja historii Obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów z Wietrzna

Długoletni proboszcz Wietrzna i kustosz tego małego „Sanktuarium Maryjnego”, ks. Józef Fejdasz zadbał nie tylko o renowację świątyni, lecz także i o niezwykły obraz Matki Bożej, zebrał też materiał odnośnie jego bogatej historii.

Wynika z niego, że obraz Królowej Aniołów pochodzi z XV w.

Mimo kilku przemalowań jest dziełem o wysokiej wartości artystycznej, należy do tzw. obrazów uchodzących, przybył do Wietrzna prawdopodobnie ze Słowacji (Koszyce, Bardejów, Liwocz).
10 czerwca 1997 r. św. Jan Paweł II w homilii podczas kanonizacji bł. Jana z Dukli wypowiedział historyczne już dzisiaj, ale jakże wciąż dla nas Polaków aktualne słowa: „ …Umiłowani bracia i siostry! Ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała świętością Jana z Dukli. Ten święty zakonnik piękną bieszczadzką ziemię nie tylko rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Jesteście spadkobiercami tego uświęcenia. Krocząc po tej ziemi, nakładajcie na jego drogi wasze drogi życiowe. Tutaj odczuwamy wszyscy w tajemniczy sposób owo bogactwo chwały Jezusa Chrystusa objawiającej się w Jego świętych (por. Ef 1,18), o których pisał Apostoł Paweł. Wydała bowiem ta ziemia wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźcie ich śladami! Wpatrujcie się w ich życie! Naśladujcie ich czyny, aby świat widział wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie (por. Mt 5, 16). Niech trwa ta wiara, jaką św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo świętości i niech «przynosi owoc obfity, i niech owoc ten trwa» (por. J 15,5). Na tej drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej ziemi…”.

   Te słowa wielkiego jakże wielkiego autorytetu Papieża Polaka przypominam jako testament dla ukazania historii Obrazu Matki Bożej z Wietrzna. „Perełkę Wietrzeńską” Matkę Bożą z Dzieciątkiem, Królową Aniołów warto zobaczyć i przed Jej obrazem warto równocześnie rozmodlić swoje serce – sumienie i wypraszać u Niej potrzebne łaski. Maryja Królowa Aniołów z Wietrzna umieszczona jest w katalogu słynących łaskami, ale nie koronowanych obrazów. Warto odkryć zatem piękno Jej wizerunku, oraz również Jego wartość artystyczną i religijną.

   Autor obrazu – ze szkoły krakowskiej – nieznany człowiek – malarz pochodzący z Polski lub ewentualnie z terenu Czech lub Słowacji – jest dla nas nieznany. Czas powstania obrazu Matki Bożej z Wietrzna według historyków i konserwatorów datuje się na XV wiek – rok około 1480. Obraz wykonany jest techniką tempery na desce lipowej. Wymiary tego obrazu – lekko zmienione po konserwacji z 1980 roku – wynoszą 131 x 88,5 cm, wcześniej 133 x 92,5 cm. W. Niżyński opisał w tygodniku „Gość Niedzielny” nasz obraz – „…W głównym ołtarzu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z dzieciątkiem. Został on namalowany temperą na tablicy o wymiarach 133×92.5 cm zbitej z trzech desek lipowych. Przedstawia Maryję stojącą na półksiężycu w ujęciu ¾ z prawej strony, na złocistym gładkim tle, w otoczeniu dwóch unoszących się aniołów, które Ją podtrzymują. Postać jest wysmukła w charakterystycznym dla gotyku esowatym kontrapoście. Matka Najświętsza patrzy przed siebie ponad głową dzieciątka, które jest nagie. Maryja ubrana jest w płaszcz i dwie sukienki. Na głowie spoczywa korona, spod której opadają na ramiona długie trefione włosy. Modelunek wszystkich postaci występujących na obrazie jest delikatny, zdradzający wysoki kunszt artystyczny anonimowego malarza. Obraz jest niejednorodny stylistycznie, co świadczy o kilkakrotnych przemalunkach w ciągu wieków. W 1980 roku został poddany gruntownej konserwacji, której dokonał Edward Michalski z Krakowa. W czasie konserwacji odkryto na odwrocie datę 1691r., jest to jednak data prawdopodobnie pierwszego przemalowania. Historycy sztuki są bowiem zgodni, że malowidło posiada większość cech charakterystycznych dla późnego gotyku i dlatego należy je datować na ok. 1480r. Obraz miał wcześniej pozłacaną sukienkę drewnianą, która w czasie konserwacji została zdjęta i umieszczona w tablo z boku ołtarza razem z darami wotywnymi. Dzięki temu ten piękny wizerunek Maryjny w niewielkim drewnianym kościółku w Wietrznie mógł zajaśnieć pełnym blaskiem.”

IMG_7957   Według legendy przechowywanej w świadomości parafian w Wietrznie obraz Maryi pochodzi z Koszyc w obecnej Słowacji. Dotarł na teren Wietrzna po wydarzeniach i wojnach husyckich (1419-1434 – wojny prowadzone przez czeskich zwolenników husytyzmu, mające początkowo charakter religijny, później narodowy, skierowane przeciwko panowaniu niemieckiej dynastii Luksemburgów w Czechach) i zaliczany jest do tzw. obrazów uchodzących. Od początku pobytu obrazu w Wietrznie obraz Maryi był otoczony szczególnym kultem i czcią wiernych. Historyk krakowski i zarazem świadek czasów epoki Polski Jagiellonów ks. Jan Długosz wspomina o kościele w Wietrznie jako kościele parafialnym. Pierwotna, drewniana budowla nosiła niezmienne do dziś wezwanie św. Michała Archanioła. Z zachowanych dokumentów wizytacyjnych biskupa Bernarda – jedynie akta wizytacji zachowane do naszych czasów – wizytacji dokonał w 1602 r. bp Bernard Maciejowski – wymieniają wezwania ołtarzy w kościele w Wietrznie. Dwa zawierały przedstawienia pasyjne, w głównym zaś znajdował się wizerunek Matki Bożej Królowej Aniołów. Jeżeli przyjmiemy, że wzmianka wizytacyjna dotyczy tego obrazu, to świadczy, że był on już czczony w poprzednim XV – wiecznym kościele w Wietrznie. Pełny opis konserwatorski brzmi: …” Autor obrazu szkoły krakowskiej jest nieznany. Czas powstania datuje się na około 1480 r. Obraz wykonany jest techniką tempery na desce lipowej. Wymiary obrazu po konserwacji z 1980 r. wynoszą 131 x 88,5. Według legendy pochodzi z Koszyc w obecnej Słowacji.
Nieco ponad 2/3 wysokości obrazu zajmuje złote, gładkie tło, zaś pozostałą część od dołu zielona łączka porośnięta bujną roślinnością. Postać Maryi wypełnia niemal całą wysokość obrazu. Po jej bokach unoszą się dwaj aniołowie, dotykający Jej bioder wyciągniętymi rękoma. Matka Boża zwrócona jest w trzech czwartych do patrzącego, podtrzymuje lewą ręką na wysokości piersi małego Jezusa. Niebieski (dziś mocno ściemniały) płaszcz o jasnozielonej podszewce, spływa ku ziemi szerokimi fałdami, układając się pod stopami tak, że po ich prawej stronie powstaje ostre, wielokątne zawinięcie. Twarz Maryi i Dzieciątka nawiązuje w swoich formach do idealizującego nurtu malarstwa małopolskiego, rozwijającego się jeszcze w latach 70 XV w.”

  W przekazie utrwalonym w pamięci ludzi panuje mocne przekonanie, że obraz doznawał tu wielkiej czci. Przed I wojną światową na odpusty do Wietrzna przychodziły dosłownie tysiące Słowaków, jak to pamiętają starsi ludzie, a między innymi kapucyn o. Konstanty, znany kaznodzieja, który twierdzi, że przed 1914 r. było na odpuście św. Michała Archanioła w Wietrznie 5 tys. ludzi, w tym także ze Słowacji. P. Stefania Czaja z Pirogów z Wietrzna, opowiadała piszącemu te słowa, że za jej dzieciństwa w ich rodzinnym domu i domach sąsiadów zatrzymywali się na nocleg pielgrzymi ze Słowacji i nawet słowackie młode pary przyjeżdżały, aby w Wietrznie zawrzeć związek małżeński przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Królowej Aniołów.

   Po odnowienu obrazu ( wówczas proboszczem parafii był Ks. Józef Fejdasz) w 1980 r., dla ożywienia kultu Matki Bożej, zaczęto – zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia – uroczyście obchodzić Odpust Porcjunkuli, czyli Matki Bożej Anielskiej. W każdą środę odprawiana była Nowenna Nieustająca, na które to nabożeństwo przychodziła spora gromada parafian. 

   Inne jeszcze podania historyczne obrazujące również zmagania o Kult Maryjny na tym terenie pochodzą z 1657 roku. W 1657 roku książę Jerzy II Rakoczy, sprzymierzeniec protestanckich Szwedów, podczas potopu szwedzkiego       ( zajecie Polski Jagiellonów – 1655- 1660 ) z 40-tysięczną armią oblegał Krosno i tereny przyległe. W czasie walk przed innym obrazem Matki Bożej – Matki Bożej Murkowej w Krośnie mieszczanie Krosna złożyli ślubowanie i obrali Matkę Bożą Murkową Patronką Krosna. W czasie walk mieszczanie modlili się przed obrazem, błagając w wielkim strachu, o pomoc w ocaleniu miasta, bo padły spalone takie ówczesne grody obronne jak: Brzozów, Równe, Rogi, Wietrzno, Odrzykoń i inne, a ludzie zostali wycięci w pień lub wzięci w niewolę. Sami Krośnianie dowiadując się o zniszczeniu tych osiedli i grodów złożyli ślubowanie, że jeżeli agresorzy odstąpią od oblężenia, to Maryję obiorą i ogłoszą opiekunką i patronką miasta Krosna. 16 marca 1657 roku, kiedy natarcie wroga spotęgowało się, spadł olbrzymi śnieg, a nad miastem ukazała się czerwona włócznia, podobna do tej, którą Maryja na wizerunku – obrazie, dzierży w dłoni. Znak ten odczytano jako zapowiedź cudu i ocalenia samego Krosna. Rzeczywiście ku zaskoczeniu zalęknionych mieszczan, najeźdźcy nieoczekiwanie wycofali się, a Maryję ustanowiono wtedy Patronką Krosna. Jednak w pobliżu samego Krosna straty były wielkie. Przejeżdżający przez te okolice poseł cesarski w swej relacji z 9 sierpnia 1657 r. pisze, że „na przestrzeni 40 mil od Biecza do Sokala wszystkie wsie z ziemią były zrównane i poniszczone.

   Obraz Matki Bożej Królowej Aniołów w Wietrznie mimo zniszczenia samej wioski w czasie tego najazdu cudownie ocalał. W kościele obecnym postawionym w 1752 roku w trudnych czasach saskich obraz Matki Bożej doznawał nadal wielkiej czci ...„ a czasy saskie z punktu widzenia Pierwszej Rzeczypospolitej były to smutne czasy również z punktu widzenia moralności społecznej” – te jakże ważne słowa wypowiedział Jan Paweł II w czasie homilii w dniu beatyfikacji bł. Rafała Chylińskiego w Warszawie w 1991 r.

   Obecnie chcemy przywrócić stan obrazu Matki Bożej do formy najstarszej. W 2015 r. zostanie poddany badaniom konserwatorskim i ponownie odrestaurowany, aby opis był już jednolity i niezmienny. Niech Matka Boża Anielska, „Perełka Wietrzeńska” i dziś oręduje w niebie i wyprasza potrzebne łaski dla mieszkańców i pielgrzymów, a w pierwszą niedzielę sierpnia zapraszamy na Odpust Parafialny ku czci Matki Bożej Królowej Aniołów z Wietrzna ponieważ mamy świadomość wypraszanych tutaj łask i cudów.

Pełna Dokumentacja dotycząca badań konserwatorskich obrazu w 2016 r.

Badania obrazu MB z Dzieciątkiem z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w.  św. Michała Archanioła w Wietrznie

 

Przeprowadzono badania fizyczne obrazu- zdjęcia (prześwietlenia) RTG, UV, IR  w celu określenia (oceny) stanu zachowania pierwotnej warstwy, przede wszystkim rysunku i ewentualnych zmian wynikających z ostatniej konserwacji. Generalnie można ocenić iż w zasadzie nie nastąpiły znaczne zmiany w głównym przedstawieniu  MB z Dzieciątkiem. Poza lokalnymi uzupełnieniami gruntów i scalającym punktowaniu wykonano rekonstrukcję korony M. Boskiej. Należy jednak podkreślić nadmierne (niefachowe) położenie  zabezpieczającej warstwy werniksu. Warstwa werniksy tworzy bardzo grubą warstwę  niekorzystnie wpływającą  na końcowy  estetyczny  prawidłowy efekt odbioru przedstawienia malarskiego. Tło przedstawienia MB z Dzieciątkiem przemalowane (niefachowo – żywiczną warstwą złota mineralnego(?), stanowiąc  bardzo niekorzystny  efekt  kolorystyczny i estetyczny. Warstwa ta położona (niefachowo) na pierwotnej  srebrzonej – zapewne laserowanej. Dodatkowo na lokalnych ubytkach pierwotnego gruntu i naturalnych spękaniach (krakelurach). Srebrzenie tła widoczne na obrzeżach malowidła – po zdemontowaniu obramowania  obrazu na czas ekspozycji naświetleń RTG, UV, IR. Badania przedstawiają w bardzo dokładny sposób rysunek całego przedstawienia MB z Dzieciątkiem. Obraz na łączeniu desek podobrazia został  wzmocniony (wtórnie) listwą zamontowaną na gwoździe – również niefachowo – nie spełniając  odpowiedniej funkcji wzmocnienia łączenia desek podobrazia. W podsumowaniu należy jednak  zaznaczyć konieczność przeprowadzenia całościowej konserwacji obrazu. Planowane badania pigmentów i spoiw- metodą bezinwazyjną –  ze względów technicznych były niemożliwe do wykonania (niezależnie od założeń i zaleceń konserwatorskich). Poniżej zdjęcia RTG, IR,  UV

opracowanie: Adam Janczy

Nowy Sącz 2016-11-15

Cudowna Matko Wietrzeńska

  cała parafia  oddaje cześć Tobie naszej Matce Bożej Królowej Aniołów śpiewając słowa tej pieśni niezmiennie od 1906r.

Cudowna Matko Łask wszelkich

Tu we wietrznieńskim obrazie

Obroń nas od nieszczęść wszelkich

Ratuj w każdym ciężkim razie.

Maryjo Bogurodzico

Matko cierpiących nędzarzy

Co ponad Polską Ziemicą

Stoisz w niebiosach na straży.

Sopjrzyj na ludy skruszone

Z żałością do Cię wołamy

Matko pod Twoją obronę

Do Ciebie się uciekamy.

Litości Twej dzieci, syny

Głodnych nakarmisz rozkoszą

Oto ubogie rodziny

Ochleb powszedni Cię proszą.

Kiedy nas klęska dotyka

Wstaw się do Syna życzliwie

Błogosław pracy rolnika

Błogosław plonom na niwie.

Błogosław tutejsze strony

Lud wiejski miej w swej pamięci

Weź nas pod Twoją obronę

Daj nam dobrych więcej chęci.

Przez szkaplerz dodaj pomocy

Byśmy żyli według prawa

Broń nas i we dnie i w nocy

Gdyż wielka Twoja to sława.

Kto godnie Twój szkaplerz nosi

Doznaje łaski w potrzebie

Maryja Syna uprosi

Że będzie mieszać z nią w Niebie.

Wspomóż nas Matko przy zgonie

Byśmy się w Niebo dostali

Z Jezusem na Twoim Łonie

Z Tobą wiecznie królowali.