Rada Parafialna


   Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii, oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad. Rada  na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, z wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

Regulamin Rady Parafialnej

1. Parafialna Rada Duszpasterska (PRD) stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej.

2. Realizując powyższe zadanie, PRD pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład PRD wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani przez parafian (w sumie maksymalnie 25 osób). Liczba członków PRD pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

3.1. Członkami PRD mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3.2. Z urzędu należą do PRD:

3.2.1. Proboszcz, pełniący równocześnie funkcję przewodniczącego PRD.

3.2.2. Księża wikariusze, którzy pracują w danej parafii.

3.2.3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danej parafii.

3.2.4. Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej
w parafii (reprezentant katechetów, organista, kościelny itp.).

3.3. Z mianowania proboszcza do PRD należą:

3.3.1. Przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii i stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii.

3.3.2. Przedstawiciele poszczególnych grup wymienieni w p. 3.3.1 zostają wyłonieni
w wyniku wzajemnej konsultacji między członkami danej grupy. Wśród nich
powinni być także przedstawiciele młodzieży.

4. Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków PRD wybranych przez parafian wynosi od 6–12. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Zastępca przewodniczącego PRD (proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz PRD, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.

6. Członkowie PRD składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:

„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

7. Częstość zebrań PRD zależy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy połowa członków rady wyrazi takie życzenie na piśmie, skierowanym do sekretarza rady.

8. Ze względu na doradczy charakter PRD, w przypadku rozbieżności zdań między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z Kurią Metropolitalną.

9. Kadencja PRD trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

9.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutów personalnych wobec poszczególnych członków mogą oni zostać wykluczeni z PRD wyłącznie wówczas, jeśli wniosek taki uzyska 2/3 głosów obecnych podczas posiedzenia członków rady.

9.2. W przypadku śmierci, zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z wyboru parafian, albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłużej niż 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie PRD zwykłą większością głosów wybierają nowego członka.

9.3. Wprzypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka PRD pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10. W przypadku zmiany urzędowych członków PRD, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i księży wikariuszy.

10.1. Kadencji PRD nie przerywa śmierć proboszcza.

10.2. Nowy proboszcz, po sześciu miesiącach od dnia objęcia parafii, może wystąpić do dziekana z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i o zarządzenie nowych wyborów do PRD.

10.3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu PRD może podjąć jedynie Arcybiskup po wnikliwym zbadaniu sytuacji.

11. Posiedzenia PRD nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady, można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12. Maksymalna długość uczestnictwa w PRD wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

Rada Duszpasterska w naszej parafii.

   Parafialna Rada Duszpasterska jest  koniecznie potrzebna w każdej parafii, gdyż każda – nawet najmniejsza parafia taka jak w Wietrznie – stanowi złożony i bardzo  wielowymiarowy organizm, który  winien mieć swoją reprezentację. Rada Duszpasterska jest zatem wspólnotą skupiającą ludzi wierzących, mających doświadczenie swojej trudnej chrześcijańskiej wiary przeżywanej we współczesnym „świecie”. Radę Duszpasterską Bóg obdarowuje swoimi łaskami, darami  i również charyzmatami czyli darami Ducha Świętego, dla zrozumienia pragnień i potrzeb parafii i całego Kościoła. Rada to wierni zjednoczeni z Bogiem, żyjący życiem modlitwy i łaską sakramentów, oraz ukazujący sobą, swoim świadectwem  postawę pokory, służby i zatroskania o Kościół. Rada to wspólnota, to parafianie, którzy jako radni – jak sama nazwa wskazuje – mają głos doradczy i głos wspierający  duszpasterza. Tego głosu Rady Parafialnej nie można ignorować, ani bagatelizować, ponieważ – na mocy Chrztu świętego – każdy wierny jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego tam, gdzie żyje. Najogólniej zatem  Rada uczestniczy w trosce duszpasterskiej o parafię i pomaga w aktywnym ożywieniu działalności duszpasterskiej każdego ks. Proboszcza. Zadania i kompetencje Rady konkretyzują synody diecezjalne i statuty ogłaszane przez biskupa diecezjalnego. Parafialna Rada Duszpasterska służy też odnowie parafii, która winna stawać się wspólnotą świadomą swojej misji. Rada to wspólnota modlitwy i miłości, w której wierni uczą się codziennie współodpowiedzialności za Kościół, za duszpasterstwo parafialne, oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie otrójnej misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki Radzie kapłani duszpasterze otrzymują mocne wsparcie w realizacji celów duszpasterskich. Podstawowym celem działania Parafialnych Rad Duszpasterskich jest zatem pomoc w budzeniu ducha wiary, refleksyjne utrwalanie wychowania chrześcijańskiego i budowanie  żywej wspólnoty parafii.

Rada powinna poddawać propozycje i jednocześnie przemyślane sugestie dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych, apostolskich, gospodarczych, ekonomicznych, planować działalność duszpasterską i bezpiecznie zabezpieczać  realizację tych podjętych zamierzeń projektów i planów.

Skład Rady parafialnej:

W naszej parafii dnia 22.02.2015 o godzinie 16.45 w obecności ks. Dziekana Tadeusza Nowaka została zaprzysiężona Rada Parafialna – po zmianie  ks. Proboszcza Jana Wosiewicza z dniem 23.08.2014 r. Do Rady Parafialnej zostały powołane następujące osoby:

Jacek Szeliga

Matelowski Józef

Edyta Kolanko

Zygmunt Nowak

Agnieszka Dembiczak

Beata Malinowska – Uliasz

Świstak Elżbieta

Ukleja Marek

Czelniak Danuta

Janusz Wójtowicz

Bogacz Jan

Albrycht Janusz

Stadnicka Teresa

Szopa Michał

Zenon Stanisz

Pytlak Stanisław

Kamiński Andrzej

Ewa Przystasz

 

Cała Wspólnota Parafialna życzy nowo powołanej Radzie

 aby była zawsze wielkim darem i znakiem jedności  dla całej naszej parafii

Dokonano podczas spotkania podzielenia prac i funkcji Rady Parafialnej na podstawowe sekcje.
Przewodniczącym Rady jednomyślnie wybrano  –   Zygmunta Nowaka,    Skarbnikiem został  –     Edyta Kolanko.
Sekcję administracyjną poprowadzą –  Zygmunt Nowak,  Jacek Szeliga,  Jan Wójtowicz,  Edyta Kolanko.
Sekcję dekoracyjno – informatyczną poprowadzą –  Beata Malinowska – Uliasz, Agnieszka Dembiczak,  Andrzej Kamiński,  Elżbieta Swistak,  Marek Ukleja  i aktywna młodzież z parafii.
Sekcję pomocniczą stanowią –  Ukleja Marek,  Stanisław Pytlak,  Zenon Stanisz,
Sekcję charytatywno-modlitewną reprezentują – Agnieszka Dembiczak, Jacek Szeliga, Danuta Czelniak,  Józef Matelowski,  Janusz Albrycht,  Teresa Stadnicka.
Sekcję cmentarną  stanowią –  Jan Bogacz,  Józef Matelowski,  Marek Ukleja.